Budget beschikbaar voor regionale substitutieafspraken 2018

Gebiedsgericht werken, Substitutie
Substitutie van zorg krijgt een extra impuls. Voor 2018 is er een budget beschikbaar gesteld voor zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn, die met elkaar en de zorgverzekeraar afspraken maken voor het verschuiven van zorg in de regio.

De budgettaire ruimte komt voort uit een nieuwe programmatische substitutie-aanpak die eerstelijnszorgverleners, eerstelijnsorganisaties, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS voor 2018 hebben ontwikkeld. Deze aanpak is in het bestuurlijk overleg van 30 maart 2017 bekrachtigd.

Aan de slag
Voor 2018 en volgende jaren is afgesproken vooraf budget beschikbaar te stellen, te weten € 75 miljoen. Zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking willen komen, wordt geadviseerd om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan om initiatieven te ontwikkelen. Hoe eerder dat gebeurt, hoe groter de kans dat er afspraken gemaakt worden die impact hebben op de besteding van de middelen in 2018. Om zicht te krijgen op het totaal van de substitutie-afspraken in 2018 zal de NZa eind november 2017 ophalen voor welk bedrag er aan afspraken is gemaakt.

Taakgroep faciliteert
Om te zorgen dat knelpunten – die in veel regionale en lokale situaties voorkomen – opgelost worden, is een taakgroep substitutie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de landelijke partijen.

Een overzicht van substitutieprojecten en meer informatie over het indienen van voorstellen binnen die 75 miljoen euro, verwijzen wij u naar  op www.zorgopdejuisteplek.nl/projecten

Advies en begeleiding rondom substitutie
Ook de ROS’en zijn de afgelopen jaren als procesbegeleider betrokken geweest bij diverse regionale samenwerkingsprojecten tussen de eerste en tweede lijn. wij  stimuleren het maken van afspraken tussen eerste , tweede lijn en verzekeraar. Als onfhankelijke procesbegeleider kunnen we partijen ondersteunen bij het uitwerken van de gezamenlijke ambitie, proces en business case.  Naast onze inhoudelijke rol brengen in de projecten we het onderwerp substitutie van zorg proactief onder de aandacht bij zowel aanbieders in de eerste als tweede lijn in de regio.

Meer informatie? Zorgverzekeraars, uw brancheorganisatie of het ROS-netwerk helpen u graag verder.